Raadgevend studiebureel burgerlijke bouwkunde

gdpr

GDPR – Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

SMB verwerkt persoonsgegevens, dit wil zeggen gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van een welbepaalde natuurlijke persoon, in het kader van haar activiteiten. SMB geldt als verantwoordelijke voor dergelijke verwerking. Indien u een vraag heeft over de (eventuele) verwerking van uw gegevens, kan u altijd terecht bij SMB, wat de handelsnaam is van Studiebureel Michel Brosens bv, met ondernemingsnummer 0871.931.416 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2960 Brecht, Lessiusstraat 74 bus 2 en telefoonnummer 03 314 50 39.. U kan met eventuele vragen ook bij SMB terecht per e-mail op het adres smb@brosens.be. Indien u zich tot SMB hieromtrent wenst te wenden, verzoeken wij u om uw vraag schriftelijk, per brief of per e-mail te stellen met opgave van uw domicilieadres en een kopie van uw identiteitskaart. Op die manier kunnen wij nagaan of de vraag gesteld wordt door de persoon die daartoe de juiste hoedanigheid heeft en uw gegevens niet worden meegedeeld aan derden.
Persoonsgegevens worden door SMB verzameld op basis van verschillende gronden, onder meer afhankelijk van uw relatie tot SMB.
Wat betreft de persoonsgegevens van klanten, leveranciers of medewerkers gaat het vooreerst om verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen SMB en de betrokken klant, leverancier of medewerker. Deze gegevens worden minimum bewaard gedurende de duurtijd van de samenwerking.  Na afloop van de samenwerking worden deze minimaal bewaard gedurende 10 jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering of gedurende de periode dat eender wie van de contractspartijen (SMB of de betrokken medecontractant) een vordering in rechte kan instellen jegens de andere.
In de mate dat uw persoonsgegevens vervat zijn in boekhoudkundige gegevens, worden deze bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.
De verwerking van bepaalde persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan klanten, gebeurt ook om te voldoen aan de wettelijke plichten die op SMB rusten.
Ook worden gegevens van cliënten verwerkt vanuit het gerechtvaardigd belang van SMB, zoals onder meer dat van de verzending van aankondigingen of berichten in het kader van het onderhoud van de klantenrelatie. Gegevens die op deze basis worden verzameld, blijven bewaard tot 10 jaar na afloop van de laatste contractuele relatie, dit behoudens wanneer de betrokkene zich eerder tegen de bewaring verzet.
Gegevens die betrekking hebben op (aangestelden van) betrokken partijen worden verwerkt vanuit de vervulling van de taak van SMB en minstens op basis van het gerechtvaardigd belang van de klant en van SMB. Deze gegevens worden veelal bekomen van of via de klant. Dergelijke gegevens worden enkel bewaard in het betrokken dossier, dat uitsluitend geraadpleegd wordt door de dossierbeheerders en medewerkers aan wie de behandeling van het betrokken dossier is toevertrouwd. Deze dossiers worden bewaard gedurende een periode van minimum 10 jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering.
Naast dit alles verwerkt SMB ook gegevens die zij bekomt op basis van de toestemming van de betrokkene, onder meer wanneer deze zich zelf inschrijft op nieuwsbrieven die worden verstuurd door SMB. Deze gegevens blijven bewaard en gebruikt door SMB tot het moment waarop de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt – wat op elk moment kan gebeuren door middel van een eenvoudige kennisgeving aan het hierboven vermeld (e-mail)adres – of  het moment waarop SMB merkt dat de betrokken gegevens niet langer correct zijn.
Persoonsgegevens die door SMB worden verwerkt, worden normaal niet zonder geldige reden gedeeld met derden. Specifiek voor persoonsgegevens van werknemers geldt dat deze ook gedeeld worden met externe contractanten (zoals sociaal secretariaat of externe dienst preventie).
Een partij wiens gegevens door SMB verwerkt worden, heeft het recht SMB te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. SMB zal, specifiek wat betreft gegevens die gebruikt worden in het kader van dossiers, op deze rechten ingaan in de mate die mogelijk is binnen de perken van haar taken van algemeen belang en binnen het kader van haar beroepsaansprakelijkheid.  
SMB behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.